phân biệt 좋아하다 và 좋다

  1. Cấu trúc N/ 좋아하다(mang ý nghĩa thích một cái gì đó)
  • 좋아하다 gắn sau danh từ làm tân ngữ trong câu.
  • Sau Danh từ luôn luôn phải có trợ từ tân ngữ 을/를 đi kèm.
  • Danh từ kết thúc bằng nguyên âm + 를
  • Danh từ kết thúc bằng phụ âm + 을
    ví dụ:

동생는 멜로 영화를보는 것을  좋아해요 em tôi thích xem fim tình cảm

저는 딸기를 좋아해요 tôi thích dâu tây

N/ 좋다 ( mang ý nghĩa là tốt)

  • Sau Danh từ luôn luôn phải có trợ từ 이/가 đi kèm.
  • Danh từ kết thúc bằng nguyên âm + 가
  • Danh từ kết thúc bằng phụ âm + 이

Ví dụ:차가 제일 좋아요 trà ngon nhất.

lưu ý:

phân biệt 좋아하다 và 좋다

좋아하다 và  좋다 là 2 loại từ khác nhau hoàn toàn. 좋아하다 là động từ 좋다 là tính từ. để phân biệt ta dựa vào trợ từ 이/가 và 을/를.

Xem thêm bài viết liên quan